Forretningsbetingelser

§ 1 ANVENDELSE
Betingelserne gælder for alle Onlimited ApS’ leverancer, f.eks. levering af løsninger, programmel, ydelser og udstyr, uanset om leverancen skal driftsafvikles hos kunden, hos en anden leverandør, eller hos Onlimited ApS.

§ 2 RETTIGHEDER
Onlimited ApS har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel, og Back-end-systemer udviklet af Onlimited ApS, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter udarbejdet af Onlimited ApS. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

§ 3 OVERDRAGELSE
Rettigheder og forpligtelser i henhold til aftale mellem kunden og Onlimited ApS kan kunden ikke overdrage uden Onlimited ApS’ samtykke.

§ 4 UNDERLEVERANDØRER
Onlimited ApS forbeholder sig ret til at anvende underleverandører og ret til at antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

§ 5 PRISER OG BETALING
Alle priser er angivet ekskl. moms. Priserne reguleres årlig den 1. januar i forhold til Nettoprisindekset. Dog minimum 3% og maksimalt 5%. De fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 8 dage.

§ 6 MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER
Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler ved det leverede. Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 8 dage fra Onlimited ApS har meddelt, at levering har fundet sted. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget. Onlimited ApS er dog til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning. Ved gennemført afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Onlimited ApS vælger ikke at afhjælpe.

§ 7 ERSTATNING
Onlimited ApS er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra Onlimited ApS’ side, såfremt den væsentlige misligholdelse ikke er udbedret 30 kalenderdage efter, at Onlimited ApS har modtaget skriftligt påbud om udbedring. Onlimited ApS’ erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, og Onlimited ApS er således ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, øgede driftsudgifter, tabt avance, mistede besparelser eller udgifter vedrørende tab af data.

§ 8 GARANTI
Eventuelle garantier udstedt af Onlimited ApS bortfalder, hvis kunden har modificeret eller på anden måde ændret ved kildekode eller øvrigt programmel.

§ 9 PRODUKTANSVAR
Onlimited ApS er ansvarlig for produktskade forvoldt af Onlimited ApS’ leverancer. Onlimited ApS er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, øgede driftsudgifter, tabt avance, mistede besparelser eller udgifter vedrørende tab af data, samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Onlimited ApS eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

§ 10 FORCE MAJEURE
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Forhold hos Onlimited ApS’ underleverandører, der medfører, at Onlimited ApS ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Onlimited ApS, anses ligeledes som force majeure. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettiget til at annullere den force majeure-ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.